•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

כניסה למערכת

לידיעתך, המידע המוצג על הפנסיה הותיקה מתעדכן בכל ה-20 לחודש, וכולל את נתוני החודש שעבר.


אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
המידע באזור אישי זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט.
מידע אישי מכיל מידע ונתונים שהועברו באמצעים אלקטרוניים מספרי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ("החברה"). אף על פי שלמיטב ידיעת החברה המידע והנתונים במערכת מבוססים, אמינים ונכונים, ועל אף שננקטו אמצעי זהירות סבירים כדי לוודא כי המידע סביר, הגיוני ומשקף את ספרי החברה, הרי שבזמן הצגתו עשויות ליפול טעויות ואי דיוקים, לרבות בגין טעויות הקלדה ושידור מאת מערכות החברה ומערכות אחרות. החברה, חברות קשורות לחברה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן, נושאי המשרה בהן ו/או מי מטעמם, אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא שהיא לאמיתות הנתונים והמידע, ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שיגרם משימוש בהם (באם ייגרמו), אף כתוצאה מהופעה לא רציפה שלהם.
בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, בין המידע המופיע במערכת זו לבין המידע המופיע ו/או הרשום בספרי החברה, יקבע המידע הרשום בספרי החברה בלבד, ולא תישמע כל טענה בדבר הסתמכות על המידע המוצג במערכת זו.

חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט (להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו. בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר. בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית . יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית. בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית.© | 6707*

ABOUT SSL CERTIFICATES

6.18